Who do you want to follow?


1. God made love
but devil changed it into hate and heart-burning.
God invented marriage,
devil changed it into separation and divorce.
God gave us lovemaking,
but devil changed it into porn.
God gives us hope,
devil gives us despair,
God´s faithful,
devil is rat.

[: Who do you want to follow?
And who´s better for you and for your life? :]
Who´s better for your life?

2. Sacrifice of God, rescue for us
is his only Son, Jesus Christ.
Devil´s sacrifice, let me think, that`s us,
I´m not joking it´s really truth.
God heals us, devil destroys
everything that he can.
He can destroy you so be careful
it´s more dangerous than you though.

[: Who do you want to follow?
And who´s better for you and your life? :]
Who´s better for your life?

Koho chceš následovat?

1. Bůh vytvořil lásku,
ale ďábel to změnil v nenávist a zášť,
Bůh vynalezl manželství,
ďábel to změnil v rozdělení a rozvod,
Bůh nám dal milování,
ale ďábel to změnil v porno.
Bůh nám dává naději,
ďábel nám dává zoufalství,
Bůh je věrný,
ďábel je zrádce (krysa).

[: Koho chceš následovat?
A kdo je pro tebe a pro tvůj život lepší? :]
Kdo je lepší pro tvůj život?

2. Boží oběť, záchrana pro nás
je Jeho jediný syn Ježíš Kristus.
Oběti ďábla, nech mě přemýšlet, jsme my,
nedělám si srandu, je to pravda.
Bůh nás uzdravuje, ďábel ničí vše, co může.
Může zničit i tebe, takže buď opatrný,
je to více nebezpečné, než sis myslel.

[: Koho chceš následovat?
A kdo je pro tebe a pro tvůj život lepší? :]
Kdo je lepší pro tvůj život?


Zavrieť